Almindelige betingelser

1. Indledning
1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nedenstående almindelige betingelser gældende for alle tilbud, time-estimater, salg og leverancer fra Pi-Hus.dk.
2. Priser
2.1 Alle priser er i danske kroner eks. moms.
2.2 Pi-Hus.dk forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel, også for så vidt angår allerede afgivne tilbud frem til godkendelse af den individuelle aftale.
3. Tilbagebetaling
3.1 Kunder har ikke krav på tilbagebetaling eller refusion af forudbetalte abonnementer, ved opsigelse af disse eller ved lukning som følge af misligholdt betaling eller misligholdt aftale.
4. Betalingsbetingelser
4.1 Pi-Hus.dk fakturerer i 3 frekvenser/metoder:1) Nye kunder faktureres hver 2. fredag med betaling den efterfølgende torsdag.

2) Etablerede kunder faktureres den 18. i måneden, med betaling den næstsidste hverdag i samme måned.

3) Kørende hosting-abonnementer faktureres en gang om året i januar måned. Nye abonnementer faktureres frem til 31/12 ved oprettelsen.

4.2 Ved overskridelse af betalingsdatoen tilskrives, uden varsel, morarenter på 2% pr. måned for det fulde udestående beløb regnet fra fakturadatoen. Dertil tillægges et gebyr på 200,00 pr. rentenota.
4.3 Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, forbeholder Pi-Hus.dk sig retten til at lukke for adgang til kundens tjenester med 3 dages varsel samt ophæve evt. samarbejdsaftaler.
5. Kundens forpligtelser
5.1 Kunden er forpligtet til at overholde de i samarbejdsaftalen specificerede deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Pi-Hus.dk ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion til den i tilbuddet angivende deadline. Kunden er til enhver tid forpligtet til at oplyse om adresseændringer.
6. Pi-Hus.dks forpligtelser
6.1 Pi-Hus.dks forpligtelser består i at levere det projekt-specificerede arbejde og eventuelle hosting-abonnementer til de i samarbejdsaftalen specificerede deadlines.
7. Reference
7.1 Pi-Hus.dk har ret til i eget markedsføringsmateriale at benytte kundens navn som reference og på sin hjemmeside at anvende link til kundens hjemmeside.
8. Underleverandører
8.1 Pi-Hus.dk kan benytte sig af underleverandører til at udføre del-opgaver. Kunden kan få oplyst underleverandørerne, men ikke aftalevilkårene imellem Pi-Hus.dk og dem. Pi-Hus.dk hæfter, med mindre andet er aftalt, for underleverandørens ydelser på samme måde som for egne ydelser.
9. Ejendomsforbehold
9.1 Enhver leverance eller del heraf, herunder hardware, software eller resultater af leverede konsulentydelser er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsforbeholdet består indtil den samlede købesum med eventuelt tillæg og omkostninger er betalt. Dette gælder også eventuelle udlæg vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Pi-Hus.dk på kundens vegne.
9.2 Kunden må ikke uden Pi-Hus.dks forudgående skriftlige samtykke sælge, ændre, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det leverede, før ejendomsforbeholdet er bortfaldet eller ophørt.
10. Rettigheder
10.1 Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til software, dokumentation og/eller løsninger som Pi-Hus.dk udvikler særligt for kunden.
10.2 Kunden accepterer, at den knowhow og erfaring, som Pi-Hus.dk opnår i forbindelse med leverancen, tilhører Pi-Hus.dk.
11. Tilbudsgivning
11.1 Tilbudsmateriale og time-estimater udarbejdet af Pi-Hus.dk skal opfattes som fortroligt og må ikke videregives eller videreformidles til 3. part. Intet tilbudsmateriale (time-estimater, layout, skitser, struktur, databaser o. lign.) må anvendes uden skriftlig tilladelse fra Pi-Hus.dk.
12. Mangelsansvar og afhjælpning
12.1 Pi-Hus.dk forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt kunden har reklameret herover, straks efter at kunden er eller burde være blevet bekendt med manglerne, dog under alle omstændigheder senest 30 dage efter, at ydelserne er endeligt leveret.
12.2 Kunden skal give Pi-Hus.dk en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Pi-Hus.dks forpligtelser i relation til ydelserne.
12.3 Pi-Hus.dk er kun ansvarlig for sine egne og underleverandørers ydelser. Pi-Hus.dk er ikke ansvarlig for og kan ikke afgive garanti for kundens eller tredjemands ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selv om dette indgår som en del af Pi-Hus.dks ydelser.
12.4 Afhjælpning af ydelser udført til timepris, afregnes til timepris.
13. Ansvarsbegrænsning
13.1 Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder med de fravigelser, der følger af leveringsbetingelserne, herunder nedenstående ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser.
13.2 Pi-Hus.dks totale erstatningsansvar under disse almindelige betingelser er maksimeret til et beløb svarende til 25 % af kundens betaling til Pi-Hus.dk for ydelserne. Ved ydelser som løber udover 1 år, er erstatningsansvaret maksimeret til 25 % af betalingen i det kalenderår, hvor den skadegørende handling eller undladelse konstateres.
13.3 Pi-Hus.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for webhotel-nedbrud, server-nedbrud, el-nedbrud, hackerangreb, virusangreb, indirekte tab, følgeskader, bod, mistet eller udskudt salg, indtægtstab (herunder vedrørende forretningsforstyrrelse, tab af avance, driftstab, tab eller beskadigelse af data og software eller omkostninger til reetablering heraf), eller lign – herunder også krav af førnævnte art, der rejses af tredjemand over for kunden. Pi-Hus.dk er således ikke forpligtet til at foretage backup af kundens data eller systemer.
14. Misligholdelse
14.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af disse almindelige betingelser og/eller den individuelle aftale indgået mellem Pi-Hus.dk og kunden, kan den ikke-misligholdende part med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen.
14.2 Inden ophævelse finder sted skal den misligholdende part dog have en skriftlig meddelelse ved anbefalet brev om de omstændigheder, der betragtes som hævebegrundende misligholdelse og samtidig have en frist på 30 dage til at søge at afhjælpe misligholdelsen i det omfang, der foreligger misligholdelse, som efter sin natur kan berigtiges.
14.3 I forbindelse med ophævelse – fra kundens eller Pi-Hus.dks side – er kunden forpligtet til at betale Pi-Hus.dk for udført arbejde og ydelser samt afholdte udgifter og udlæg forud for ophørstidspunktet, jfr. punkt 4.
15. Overdragelse
15.1 Pi-Hus.dk er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.
16. Force Majeure
16.1 Ingen af parterne skal i henhold til disse vilkår være ansvarlig over for den anden part, hvis hændelsen skyldes forhold, der ligger uden for en parts kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en opgavebestilling om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.
17. Lovvalg og tvister
17.1 Alle tilbud, aftaler og leverancer er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Pi-Hus.dk er dog berettiget til at indbringe simple, betalingsvægringssager for byretten ved kundens værneting.
Almindelige betingelser er senest opdateret 4. august 2009